Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966 por Manuela Domínguez Real

September 19, 2019

Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966 por Manuela Domínguez Real

Titulo del libro: Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966

Autor: Manuela Domínguez Real

Número de páginas: 376 páginas

Fecha de lanzamiento: May 12, 2016

ISBN: 8499951961

Editor: Baía Edicións A Coruña. S.L.

Obtenga el libro de Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966 de Manuela Domínguez Real en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

Manuela Domínguez Real con Química 2º Bach. (Libro de texto) - 9788499951966

Os contidos do texto organízanse en oito temas. Nos Temas 1 e 2 trabállanse o segundo bloque do Currículo: 'Orixe e evolución dos compoñentes do Universo'. Os Temas 3, 4, 5 e 6 correspó¿ndense co terceiro bloque: 'Reaccións químicas'. O Tema 7 trata o cuarto bloque: 'Síntese orgánica e novos materiais'. Ademais engádese o Tema 0 como repaso dalgúns aspecto fundamentais que se estudaron no Primeiro curso de Bahcarelato, por considerar que pode ser necesaria a súa revisión como punto de partida ou para a preparación da Avaliación Final de Bacharelato.

O primeiro bloque do currículo, 'A actividade científica' traballarase de xeito simultáneo ao resto dos bloques. Así, todos os temas inclúen Prácticas de laboratorio, que permiten planificar, realizar, presentar e avaliar deseños experimentais. Polo mesmo propóñense Actividades TIC baseadas na realización de pequenos proxectos de investigación con procura, análise e elaboración de información, empregando as tecnoloxías de información e da comunicación como ferramenta. Estas actividades pódense realizar en grupo, polo coxunto da clase, ou individualmente. Con todo isto os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe do primeiro bloque cobran sentido en relación cos dos outros bloques e a química vincúlase coa presenza na vida cotiá e coas súas respercusións en numerosos ámbitos da sociedade actual.

En cada tema faise un desenvolvemento teórico da materia, acompañado dunha serie de 'Exercicios resoltos' que pretenden servir de guía e axuda ao alumnado para traballar dos distintos estándares de aprendizaxe. Ademais, ao final de cada tema formúlanse unha serie de 'Actividades propostas' que pretenden enfrontar o alumnado a situacións problemáticas que deberán resolver pondo en xogo os saberes adquiridos. Estas actividades levan indicada a solución numérica para facilitar o traballo autónomo por parte das alumnas e alumnos e fomentar a competencia de aprender a aprender.

Co fin